Home » annuleringsvoorwaarden
 
 

Algemene voorwaarden *

1. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die All Cosmetics organiseert. All Cosmetics  gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

2. Definitie annulering Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook.

3. Wijze van annuleren Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus, houdt dit in dat er een plaats voor u wordt vrijgehouden en dat u zich heeft verplicht de kosten voor de gehele cursus te betalen. Wanneer u de inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 7 dagen voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Deze kunt u richten aan all.cosmetics@online.nl  In de tekst van de e-mail beschrijft u vervolgens waarom u de cursus annuleert.

4. Annuleringskosten Bij annulering tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het inschrijfgeld ingehouden. Bij annulering minder dan 7 werkdagen voor aanvang van de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.Ook bij niet verschijnen op de eerste cursusdag word het gehele cursusgeld in rekening gebracht.

5. In-de-plaatsstelling Wanneer u zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, bestaat de mogelijkheid een andere persoon in uw plaats te laten gaan. Hier zijn in beginsel geen extra kosten aan verbonden. U dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moeten wij minstens 24 uur voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben.

6. Verplaatsen van deelname door de cursist Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 7 dagen voor de (eerste) cursusdag. Daarna zijn de boven- en onderstaande annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus is alleen mogelijk wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende cursus.

7. Overmacht van All Cosmetics behoudt zich het recht voor om cursusdata te verplaatsen in het geval zich een overmachtsituatie voordoet, zulks ter beoordeling van All Cosmetics

8. Overmacht van de deelnemer, dan wel het zich voordoen van een overmachtsituatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmachtsituatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, ter beoordeling van All Cosmetics kan een cursus in overleg worden verplaatst naar een andere datum. All Cosmetics is echter nimmer verplicht tot restitutie van het cursusgeld.

 
Ook bij tussentijdse stoppen ongeacht het aantal lessen dat u gehad hebt verplicht de leerling zich tot het betalen van het gehele lesgeld.
 
 
Inschrijfgeld van 50,-  euro  kunt u overmaken  op ING nr. NL49INGB0006335954 t.n.v. All Cosmetics Leiden.
 
 
Voor aanvang eerste les moet het  eerste lesgeld of termijn voldaan zijn.
Bij termijn betalingen moet het eerste termijn  bedrag  voor de eerste lesdag betaald zijn.
 
Bij niet tijdig afmelden van een besproken lesdag (tenminste 48 uur van te voren) kan deze dag niet kosteloos worden ingehaald
Dit geld ook voor ziekte of onvoorziene omstandigheden. (Wij hebben deze dag immers vrij gehouden voor u)
Wilt u deze dag wel inhalen komt er € 95,- euro extra cursus kosten bij.